International Aikido Seminar with Waka Sensei Mitsuteru Ueshiba